Các văn bản pháp luật liên quan

Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật công chứng

1. Một số văn bản về công chứng:

 ⇒ Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

 ⇒ Nghị định số 29/2015/NĐCP hướng dẫn thi hành Luật Công Chứng

 ⇒ Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng

 ⇒ Thông tư số 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

2. Một số văn bản liên quan đến luật dân sự:

 ⇒ Bộ Luật dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

3. Một số văn bản liên quan đến giao dịch bảo đảm:

 ⇒ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dich bảo đảm

 ⇒ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP

 ⇒ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

 ⇒ Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

4. Một số văn bản liên quan đến luật đất đai:

 ⇒ Luật Đất đai năm 2013

 ⇒ Nghi định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 43-44-47

 ⇒ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 ⇒ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai

 ⇒ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 ⇒ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai

5. Một số văn bản liên quan đến hôn nhân – gia đình và hộ tịch

 ⇒ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

 ⇒ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

 ⇒ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

 ⇒ Luật Hộ tịch năm 2014

 ⇒ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

6. Một số văn bản liên quan đến Luật nhà ở

 ⇒ Luật Nhà ở năm 2014

 ⇒ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

 ⇒ Thông tư số 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 ⇒ Thông tư số 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai