Trang chủ » Chứng Thực Chữ Ký

PHÍ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Căn cứ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, Mức thu phí chứng thực chữ ký quy định như sau: 

SttNội dung thuMức thu
 Phí chứng thực chữ ký10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản