Trang chủ » Chứng Thực Bản Sao

PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

Căn cứ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, Mức thu phí chứng thực bản sao từ bản chính quy định như sau: 

SttNội dung thuMức thu
 Phí chứng thực bản sao từ bản chính2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính