Trang chủ » 2022 » Tháng Bảy

Tháng Bảy 2022

CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định : “Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ